Advies & Quicks scans

ROA CN zorgt ervoor dat de opleidingen goed aansluiten met de arbeidsmarkt. Dit doen we zodat de afgestudeerden een goed passende baan kunnen vinden en dat de bedrijven werknemers hebben met de juiste competenties.

Jaarlijks Advies

Jaarlijks in december schrijft ROA CN een advies rapport voor de aangevraagde opleidingen door de scholen. In dit advies wordt gekeken of de opleiding goed aansluit bij het eiland, door bijvoorbeeld na te gaan of er vacatures voor deze beroepen zijn. Het proces begint bij een aanvraag vanuit een mbo-instellingen van de BES- eilanden. Op basis van de aanvraag doet ROA CN onderzoek op basis van de twee hoofdcriteria; namelijk arbeidsmarktrelevantie en doelmatigheid.
Oftewel is er aansluiting tussen de aanvraag en de behoefte op de arbeidsmarkt en is het starten van de opleiding doelmatig. Een proces waarbij ROA CN gericht in gesprek gaat met de partners op de arbeidsmarkt, het beroepsonderwijs en overige ketenpartners.

Resultaten Advies 2020 t/m 2023

Quick scans

Naast deze jaarlijkse adviezen, brengt ROA CN ook Quick Scans uit. Dit zijn globale evaluaties waarin een accuraat beeld van de arbeidsmarkt wordt geschetst. Een Quick Scan schetst een beeld van een sector waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden genoemd. Daarnaast bieden deze Quickscans de kans om een breder beeld te vormen van de sectoren buiten de jaarlijkse adviezen om.